Chèn code google adsense vào wordpress

Chèn code google adsense vào website wordpress

Hiện nay có rất nhiều cách để cài đặt chèn code google adsense vào website wordpress nhưng mình thấy cách hay nhất vẫn là dùng plugins.

Vì sao mình lại nói như vậy, đơn giản các plugins quảng cáo giúp chúng ta quản lí mã và các vị trí tiện lợi và trực quan hơn. Việc sữa chữa, thay đổi mã quảng cáo, các nhà cung cấp quảng cáo cũng nhanh chóng hơn thay vì phải mò mẫm tìm, chỉnh sữa từng đoạn code trong các tệp tin của giao diện.

Chèn adsense vào bài viết wordpress

Để chèn quảng cáo vào bài viết của wordpress các bạn nên sử dụng plugin chèn adsense vào bài viết wordpress đó là Ad Inserter – Ad Manager & AdSense Ads, đây là plugin chèn adsense được nhiều người tin dùng nhất hiện nay, hiện nay mình cũng đang dùng plugin chèn adsense này để chèn adsense vào bài viết wordpress.

Google adsense amp

Việc cài đặt các đoạn mã code adsense vào wordpress rất dễ dàng, tuy nhiên chèn quảng cáo adsense vào bài viết wordpress amp thì cũng khá khó khăn một chút vì một số plugin miễn phí cài đặt mã quảng cáo trên thư viện http://wordpress.org không cho phép chúng ta chèn code vào giữa bài viết, chèn code amp adsense auto trong phiên bản amp, tuy nhiên điều đó cũng không hề hắn gì cả. Các bạn chỉ cần chèn các đoạn code sau đây vào tệp tin functions.php của them là xong.

Chèn auto code amp adsense:

// Adding Header Code in AMP pages in WordPress 
 add_action('amp_post_template_head','wroffle_amp_my_custom_head');
 function wroffle_amp_my_custom_head($amp_template) {
 ?>
 //Your adsense auto Code
 <?php
 }

Hoặc code sau

* Add Adsense Auto Ads code snippet to AMP HTML body
*/
function isa_amp_add_auto_ads_code( $content ) {
 
  $publisher_id = 'ca-pub-xxxxxxxx';
 
  $ad_code = '&lt;amp-auto-ads type="adsense" data-ad-client="' . $publisher_id . '">&lt;/amp-auto-ads>';
  return $ad_code . $content;
}
add_action( 'pre_amp_render_post', 'isa_amp_add_auto_ads_insert' );
function isa_amp_add_auto_ads_insert() {
  add_filter( 'the_content', 'isa_amp_add_auto_ads_code' );
}
 
/**
 * Add the AMP Auto Ads script to AMP pages.
 */
function isa_amp_auto_ads_script( $data ) {
  $data['amp_component_scripts']['amp-auto-ads'] = 'https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js';
  return $data;
}
add_filter( 'amp_post_template_data', 'isa_amp_auto_ads_script' );

Chèn vào giữa bài viết amp code:

function prefix_insert_after_paragraph2( $ads, $content ) {
  if ( ! is_array( $ads ) ) {
    return $content;
  }
  $closing_p = '&lt;/p>';
  $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
  foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
    if ( trim( $paragraph ) ) {
      $paragraphs[$index] .= $closing_p;
    }
    $n = $index + 1;
    if ( isset( $ads[ $n ] ) ) {
      $paragraphs[$index] .= $ads[ $n ];
    }
  }
  return implode( '', $paragraphs );
}
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
  if ( is_single() &amp;&amp; ! is_admin() ) {
    $content = prefix_insert_after_paragraph2( array(
      // The format is: '{PARAGRAPH_NUMBER}' => 'AD_CODE',
      '14' => '&lt;div>&lt;amp-ad width=336 height=280 type="adsense" data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxx" data-ad-slot="3722030150"> &lt;/amp-ad>&lt;/div>',
      '30' => '&lt;div>&lt;amp-ad width=336 height=280 type="adsense" data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxx" data-ad-slot="8479941938"> &lt;/amp-ad>&lt;/div>',
    ), $content );
  }
  return $content;
}

Chèn code adsense sau nội dung

function wpb_after_post_content($content){
if (is_single()) { 
  $content .= '<div class="quangcaoads"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-format="autorelaxed"
	 data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxx"
   data-ad-slot="6320299959"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
';
}
  return $content;
}
add_filter( "the_content", "wpb_after_post_content" );

Chèn lên đầu nội dung bài viết

 function wpb_last_updated_date( $content ) {
	 if (is_single()) { 
$custom_content .= '<div class="quangcaoads"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- ad lien ket 1 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-xxxxxx"
   data-ad-slot="1675403008"
   data-ad-format="link"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<amp-ad width="300" height="100" type="adsense" data-ad-client="ca-pub-xxxxxx" data-ad-slot="1675403008" style="display:block" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"> </amp-ad>
'; 
} 
    $custom_content .= $content;
    return $custom_content;
}
add_filter( 'the_content', 'wpb_last_updated_date' );

AMP Adsense sticky ad:

Đầu tiên các bạn cần chèn code JS vào phía trước thẻ đóng </head> trong header.php hoặc trong plugin Head & Footer Code.

<script async custom-element="amp-sticky-ad" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-sticky-ad-1.0.js"></script>

Tiếp theo chèn code HTML vào trong file footer.php, chèn lên trên thẻ đóng </body>. Hoặc trong plugin Head & Footer Code cũng được.

<amp-sticky-ad layout="nodisplay">
 <amp-ad
  width="320"
  height="100"
  type="adsense"
  data-ad-client="ca-pub-xxxx"
   data-ad-slot="yyyyyyyyyy"
 >
 </amp-ad>
</amp-sticky-ad>

Như vậy là xong.

Đối với các vị trí khác trong amp các bạn nên dùng plugin để cài đặt cho dễ dàng. Các bạn cũng có thể dùng các plugin google adsense amp để đặt adsense cho dễ dàng hơn.

4.7/5 - (3 bình chọn)
Designed by 4funlanguage.com DMCA.com Protection Status